Freshtrusion® – tworzenie najlepszej na świecie karmy dla zwierząt.

Naukowy artykuł pomocniczy autorstwa dr Adriana Hewsona-Hughesa | Doradca ds. żywienia, bezpieczeństwa żywności i innowacji, GA Pet Food Partners.

Zaczyna się od wysokiej jakości surowców.

W GA staramy się wytwarzać najlepszą na świecie karmę dla zwierząt. Aby pomóc nam to osiągnąć, opracowaliśmy unikalny proces, który nazwaliśmy Freshtrusion®. Proces ten wykorzystuje technologię, która pozwala nam dostarczać zwierzętom pyszną, wysoce pożywną dietę poprzez włączenie do naszych krokietów świeżo przygotowanych składników mięsnych i rybnych.

Połączenia Freshtrusion® zaczyna się od wysokiej jakości świeżego, schłodzonego surowca mięsnego i rybnego, który zbieramy u źródła i transportujemy z powrotem do naszego zakładu produkcyjnego w Lancashire naszymi własnymi ciężarówkami-chłodniami, aby zachować świeżość.

Delikatnie przyrządzone w naszej Kuchni Mięsnej.

Od czasu wprowadzenia Freshtrusion®, okrzyknęliśmy nasz delikatny proces gotowania jako najlepszy sposób na „ochronę białka” w naszych świeżo przygotowanych mięsach i rybach oraz zapewnienie najlepszej strawności i wartości odżywczej karmy dla zwierząt, które je zjadają.

Badania wykazały, że „obróbka termiczna” (gotowanie) może zmienić strawność i biodostępność białek w mięsie (przedstawiono na rysunku 1). W szczególności gotowanie w niższych temperaturach może wywoływać zmiany strukturalne/konformacyjne (np. „rozwijanie się”) w białkach mięsa, co odsłania więcej miejsc cięcia, na które mogą oddziaływać enzymy proteazy trawiennej w przewodzie pokarmowym, rozkładając białko, co prowadzi do poprawy strawność białka (Bhat i in., 2021).

W przeciwieństwie do tego, gotowanie w wysokiej temperaturze może wywoływać intensywne utlenianie białka, tworząc różnego rodzaju wiązania poprzeczne i agregację białka, co utrudnia enzymom trawiennym rozkład białka, a tym samym zmniejsza jego strawność (Bhat i in., 2021).

W mięśniach wołowych gotowanych w 100oC, utlenianie białka wzrastało stopniowo w trakcie 45-minutowego czasu gotowania; efekt szybkiego gotowania w wysokiej temperaturze (1 minuta w 270oC, osiągając maksymalną temperaturę rdzenia mięsa 170oC) na utlenianie białka było podobne do gotowania przez 30 minut w 100oC (Sante-Lhoutellier i wsp., 2008). Agregacja białka dramatycznie wzrosła po 5 minutach gotowania w 100oC i pozostał na podobnym poziomie po 45 minutach, z podobnym wzrostem wywołanym gotowaniem przez 1 minutę w 270oC. W związku z tymi zmianami biochemicznymi 42% spadek in vitro szybkość trawienia przez pepsynę (enzym proteazy z żołądka odpowiedzialny za pierwszy etap trawienia białka) zaobserwowano już po 5 minutach gotowania w 100oC i 58% spadek zaobserwowano po 45 minutach. Gotowanie przez 1 minutę w 270oC wywołał taki sam spadek aktywności pepsyny jak 30 minut gotowania w 100oC. Stwierdzono, że te spadki szybkości strawności pepsyny są istotnie skorelowane ze zwiększonym utlenianiem białek i agregacją białek. (Sante-Lhoutellier i wsp., 2008).

Delikatne gotowanie – dłużej i niżej.

Patrząc na niższą temperaturę gotowania, białko mięśni wieprzowych gotowane w 70ºC przez 30 minut miało znacznie niższy poziom karbonyli (wskaźnik utleniania białka) w porównaniu z wieprzowiną gotowaną w 100ºC przez 30 minut.

Zwiększenie temperatury do 140ºC na 30 minut spowodowało dalszy znaczny wzrost utleniania białek (Bax i in., 2012). Stawka in vitro trawienie pepsyną zostało zwiększone w przypadku białka wieprzowego gotowanego w 70ºC przez 30 minut, podczas gdy gotowanie w 100ºC i 140ºC zmniejszyło szybkość trawienia z powodu agregacji białek związanych z utlenianiem (Bax i in., 2012).

Przełączam z in vitro (tj. przeprowadzane w „probówce”) do in vivo (przeprowadzone na żywym organizmie), w badaniu przeprowadzonym na świnkach miniaturowych mierzono stężenie aminokwasów egzogennych pojawiających się we krwi po posiłku z białka wołowego gotowanego w temperaturze 60ºC, 75ºC lub 95ºC przez 30 minut (Bax i in., 2013).
Szybkość wchłaniania aminokwasów do krwi w ciągu pierwszych 3 godzin po spożyciu pokarmu jest dobrym wskaźnikiem szybkości trawienia białka.

Większe wyniki

Wyniki wykazały szybszy wzrost poziomu aminokwasów w osoczu po zjedzeniu mięsa gotowanego w 75ºC w porównaniu do 95ºC (a mięso gotowane w 60ºC znajdowało się pomiędzy), sugerując zwiększoną szybkość trawienia, gdy temperatura gotowania wzrosła z 60ºC do 75ºC i zmniejszenie szybkości trawienia przy podwyższeniu temperatury z 75ºC do 95ºC (Bax i in., 2013).

Wyniki te są zgodne z in vitro opisane powyżej efekty sugerują, że gotowanie mięsa w temperaturze 75ºC spowodowało „rozłożenie” struktury białka, ułatwiając enzymom w przewodzie pokarmowym świnek miniaturowych trawienie białka i wchłanianie aminokwasów, podczas gdy podwyższanie temperatury gotowania prowadzi do utlenianie i agregacja białka utrudniające rozkład białka przez enzymy trawienne.

Bez podawania szczegółowych informacji, temperatura gotowania w GA Meat Kitchen wynosi poniżej 70ºC z krótkim krokiem „pasteryzacji” wynoszącym 82ºC pod koniec gotowania – to warunki, które „chroniłyby białka” przed intensywnym utlenianiem i agregacją.

Białko natywne
Delikatne gotowanie
Rozkładanie białka
Zwiększona ekspozycja miejsc hydrolitycznych na enzymy trawienne
Lepsza strawność białka
RYSUNEK 1. Przegląd wpływu temperatury na białka zwierzęce podczas gotowania oraz konsekwencje dla trawienia przewodu pokarmowego (GI) po spożyciu. Gotowanie w niskiej temperaturze prowadzi do rozwinięcia białek, odsłaniając wiele miejsc, w których enzymy proteazy (pokazane jako nożyczki) w przewodzie pokarmowym mogą uzyskać łatwy dostęp do strawienia białka. Silne utlenianie i agregacja białka spowodowane gotowaniem w wysokiej temperaturze zmieniają strukturę białka, czyniąc miejsca rozszczepienia enzymami mniej dostępnymi dla enzymów trawiennych, a przez to trudniejsze do strawienia.
Białko natywne
Gotowanie w wysokiej temperaturze
Agregacja i utlenianie białek
Zmniejszona ekspozycja miejsc hydrolitycznych na enzymy trawienne
Zmniejszona strawność białka

Bardzo pożywne krokiety

Po ugotowaniu w Kuchni Mięsnej, świeżo przygotowane mięso/rybę łączy się z suchymi składnikami z przepisu i ekstruduje w celu uzyskania suchej karmy dla psów (i kotów). Wykazano, że suche karmy dla psów wykonane ze świeżego mięsa lub surowców rybnych jako jedynego źródła białka zwierzęcego (diety zawierające polędwicę wołową, polędwicę wieprzową, pierś z kurczaka, filet z łososia lub filet z mintaja) skutkowały bardzo wysokimi wartościami strawności białka (Faber i wsp., 2010). Średnie wartości strawności białka u dorosłych psów karmionych każdą dietą wyniosły 89.7% (wołowina), 90.5% (wieprzowina), 88.9% (kurczak), 90.5% (mintaj) i 89.2% (łosoś).

W innym badaniu, w którym porównywano suchą dietę ze świeżego mięsa lub mączki z wytopionego mięsa, stwierdzono, że dieta świeżego drobiu miała znacznie wyższą strawność białka w jelicie krętym (83%) niż dieta z mączki drobiowej (74%) podawana dorosłym psom. (Murray i in., 1998). W tym samym badaniu podobnie wysoką strawność białka w jelicie krętym odnotowano dla świeżej diety wołowej (80.4%), a podobny wynik zaobserwowano dla krokietów zrobionych z wytopionej mączki wołowej (79.9%), co wskazuje na strawność różnych posiłków mięsnych. być zmiennym. W innym badaniu strawność białka suchej karmy dla psów na bazie mączki drobiowej wynosiła 80.3% (Tjernsbekk i in., 2017). W przypadku częściowego zastąpienia części mączki drobiowej surowym mięsem drobiowym strawność białka w diecie wynosiła 81.3% (Tjernsbekk i wsp., 2017).

W przeciwieństwie do tego, gotowanie w wysokiej temperaturze może wywoływać intensywne utlenianie białka, tworząc różnego rodzaju wiązania poprzeczne i agregację białka, co utrudnia enzymom trawiennym rozkład białka, a tym samym zmniejsza jego strawność (Bhat i in., 2021).

Przeprowadzono badanie na diecie GA zawierającej 55% świeżo przygotowanych składników drobiowych i rybnych oraz 23% mączki z kurczaka (Brierley, 2019). Strawność pepsyny badanych granulek in vitro było 91%, a in vivo strawność białka po próbie żywienia na 10 psach wynosiła 80.3% (Uwaga: nie jest to niczym niezwykłym w przypadku in vivo strawność białka niższa od wartości in vitro, Biagi i in., 2016).

Korzyści Freshtrusion®

Podsumowując, powyższe badania wskazują, że nasze warunki gotowania w niskich temperaturach nie tylko chronią białka przed silnym utlenianiem i agregacją, ale mogą wywoływać korzystne zmiany, które poprawiają ich strawność. Włączenie tych wysokiej jakości składników mięsnych i rybnych do naszych suchych karm dla zwierząt zapewnia karmy o wyjątkowej strawności i wartości odżywczej dla zwierząt.

Pobierz nasz Freshtrusion Raport naukowy

Referencje

  1. Bax, ML., Aubry, L., Ferreira, C., Daudin, JD., Gatellier, P., Rémond, D., Santé-Lhoutellier, V. Temperatura gotowania jest kluczowym wyznacznikiem szybkości trawienia białka mięsa in vitro: Badanie podstawowych mechanizmów. J. Rolnictwo. Chemia Spożywcza 2012, 60: 2569-2576.
  2. Bax, ML., Buffière, C., Hafnaoui, N., Gaudichon, C., Savary-Auzeloux, I., Dardevet, D., Santé-Lhoutellier, V., Remond, D. Wpływ gotowania mięsa i spożytą ilość, na szybkość trawienia białka i wnikanie resztkowych białek do okrężnicy: badanie na świniach miniaturowych. PLoS ONE 8(4): e61252. DOI: 10.1371/journal.pone.0061252
  3. Bhat, ZF, Morton, JD, Bekhit, AE-DA, Kumar, S., Bhat, HF Wpływ obróbki termicznej na strawność białek mięsa, ryb i owoców morza. komp. Ks. Bezpieczeństwo żywności. 2021, 1-38. DOI: 10.1111/1541-4337.12802
  4. Biagi G., Cipollini I., Grandi M., Pinna C., Vecchiato CG, Zaghini G. Nowa metoda in vitro oceny strawności komercyjnych diet dla psów. Włoski J. Anim. Nauka. 2016, 15(4): 617-625. DOI: 10.1080/1828051X.2016.1222242
  5. Brierley, V. Wpływ gęstości granulek na strawność i smakowitość suchej ekstrudowanej karmy dla psów. GA Pet Food Partners Wewnętrzny raport B+R, 2019.
  6. Faber, TA, Bechtel, PJ, Hernot, DC, Parsons, CM, Swanson, KS, Smiley, S., Fahey Jr, GC Ocena strawności białek substratów mięsnych i rybnych przy użyciu testów laboratoryjnych, ptasich i nielegalnie kaniulowanych psów. J. Anim. Nauka. 2010, 88: 1421-1432. DOI: 10.2527/jas.2009-2140
  7. Murray, SM, Patil, AR, Fahey Jr, GC, Merchen, NR, Hughes, DM Surowe i przetworzone produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego jako składniki diety dla psów. J. Nutr. 1998, 128: 2812S-2815S.
  8. V. Santé-Lhoutellier, T. Astruc, P. Marinova, E. Greve, P. Gatellier: Wpływ gotowania mięsa na stan fizykochemiczny i strawność białek miofibrylarnych in vitro. J. Rolnictwo. Chemia Spożywcza 2008, 56: 1488-1494.
  9. Tjernsbekk, MT, Tauson, AH., Kraugerud, OF, Ahlstrøm, Ø. Surowe, mechanicznie oddzielone mięso z kurczaka i hydrolizat białka z łososia jako źródła białka w ekstrudowanej karmie dla psów: wpływ na strawność białka i aminokwasów. J. Anim. Fizjol. Anim. Nutr. 2017, 101: e323-e331. DOI: 10.1111/jpn.12608